جایگاه دانش، در رهبری و تبلیغ از منظر قرآن و سنّت
44 بازدید
محل نشر: پیام مبلغ/ ش6/ س5/ بهار و تابستان 1390/ جامعه المصطفی(ع)/ اداره مبلغان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده Abstract مقالة پیش رو، با موضوع « دانش، در رهبری و تبلیغ از منظر قرآن و سنّت» جایگاه دانش در هردو حوزة رهبری و تبلیغ دین را با دلایل قرآنی و روایی در حد وسع خود، مورد بررسی و تحقیق قرار داده، لزوم تخصصی شدن دانش کاربردی در هردو حوزة رهبری و تبلیغ دین را، از ادلة نامبرده استنباط کرده و تأکید ادله و به ¬ویژه تأکید ادلة روایی بر اعلمیت، افقهیت و ضرورت بهره مندی از دانش های تخصصی- کاربردی در مسایل مرتبط به هردو حوزه را به روشنی تبیین نموده است. طبیعی است که در صورت احراز پست و مقام رهبری، بهره مندی از ویژگی دانش کاربردی و تخصصی تبلیغ دین، به¬ عنوان مهم ترین پشتوانة آن، اهمیت فوق العاده می یابد. قلمرو دانش رهبری و تبلیغ، حوزه های چهارگانة فقهی، سیاسی، مدیریتی و تبلیغی، را تحت پوشش قرار می دهد که به طور گذرا در این مجال به آن پرداخته شده است و در پایان، نکاتی هم به عنوان نتیجه گیری تحقیق آورده شده است.واژگان کلیدی: دانش، رهبری، تبلیغ، قرآن، سنت، فقه، سیاست، مدیریت، تخصص و...
دانلود