ویژگی های رهبری در قرآن (پایان نامه)
48 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: رسالة پیش رو با موضوع «ویژگی های رهبری در قرآن»، متشکل از یک مقدمه، پنج فصل و نتیجه گیری نهایی است. در مقدمه، چارچوب ظاهری تحقیق توضیح داده شده است، در فصل اول، کلیات و مفاهیمی مرتبط با موضوع را تحت عنوان نکات لازم الذکر مانند دین، جامعیت و پاسخگویی همه جانبه به نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و... جوامع انسانی، مبانی، اصول و قواعد، سیاست و اندیشة سیاسی، رهبری و حکومت و... بررسی شده است. در فصل دوم، اهمیت و جایگاه رهبری، ضرورت. و دلایل, گونه ها, ارکان محوری، فلسفه, اهداف و وظایف رهبری، و انتظارات متقابل رهبری و مردم، از نگاه قرآن و متون روایی بحث شده است و در سه فصل اصلی رساله (فصل های سه، چهار و پنج) سعی و اهتمام بر آن بوده است که پس از تحقیقات علمی لازم، پاسخ تفصیلی به سئوال اصلی«چه ویژگی ها و خصایص شخصیتی، اخلاقی، علمی و اجرایی در متصدّی رهبری و مدیریت جامعه از منظر قرآن کریم لازم است؟» داده شود و فرضیه «ضرورت تصدّی سِمَت و یا مقام رهبری جامعة انسانی- اسلامی از منظرگاه قرآن کریم و سایر متون دینی به¬ویژگی های شخصیتی- اخلاقی، علمی- تخصصی و تجربیات اجرایی- مدیریتی مرتبط» اثبات گردد. توضیح کوتاه این که؛ در فصل سوم، ویژگی های شخصیتی- اخلاقی رهبری را تا ده ویژگی مانند رهبری و صداقت، رهبری و اخلاص، رهبری، حسن خُلق و حِلم، رهبری و احسان، رهبری و تقوا و...، پس از مفهوم شناسی مورد تحلیل و بررسی قرآنی قرار گرفته است. در فصل چهارم، ویژگی های علمی و محورهای تخصصی آن برای رهبری، مانند ضرورت دانش رهبری، اعلمیت رهبری، دانش رهبری و الگوهای اصیل قرآنی، قلمرو دانش رهبری و اصول مشترک رهبری در قرآن کریم، تحقیق و موشکافی شده است. در فصل پنجم، ضرورت و اهمیت مدیریت، مانند پا بندی اعتقادی و عملی به اصول قرآنی مدیریت، شیوه¬های مدیریتی، وظایف و اهداف مدیریتی قرآنی همچون اقامة عدالت اجتماعی، به¬روشنی بحث و تحلیل شده است. نتیجه گیری نهایی هم مشتمل نکاتی به¬عنوان تجربیات تحقیقاتی، پیرامون موضوع رساله تذکر داده شده است. واژگان کلیدی: رهبر، رهبری، دین، سیاست، قرآن، ویژگی، ولایت فقیه، حکومت، اخلاق، علم، مدیریت، تخصص، تفسیر، عدالت، و...